Welkom op de website van

jaarverslagen / AVG-verklaring

De Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel is eigenaar van het Dorpshuis De Nesse. Elk jaar wordt een officieel jaarverslag opgesteld van het voorafgaande jaar. Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit dat verslag. Het meest recente, complete jaarverslag kunt u hier links downloaden..


Activiteiten in 2019

Dorpshuis De Nesse vormt zonder meer de spil van de sociale activiteiten in Nes aan de Amstel en directe omgeving. Vrijwel alle lokale verenigingen maken zeer regelmatig gebruik van het dorpshuis voor hun activiteiten en vergaderingen.  Het gaat daarbij niet alleen om het spel, maar zeker ook om het sociale contact na afloop onder het genot van thee, koffie of een drankje aan de bar.  Deze activiteiten worden door het bestuur ondersteund door het bieden van een lagere, zogenaamde sociale, huur, mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van de gemeente Amstelveen.

Nieuwe activiteiten zijn dit jaar “Yoga voor kinderen” en “Judo voor kinderen” op dinsdag­middagen in samenwerking met de naschoolse opvang bij basisschool De Zwaluw. Helaas heeft de handwerkclub, bestaande uit vrouwen van hoge leeftijd, na 39 jaar, deze zomer de haakpen erbij neer moeten leggen: het aantal leden was geslonken tot 4.

Het dorpshuis is ook de plaats waar jubilea van dorpsbewoners worden gevierd en waar condoleancebijeenkomsten worden gehouden. Daarnaast is het voor Basisschool De Zwaluw een onmisbare locatie.  Op enkele dagdelen van de week is de school vaste gast voor gymnastieklessen. Maar ook wordt door de school graag gebruik gemaakt van de grote zaal voor voorlichtingsbijeenkom­sten voor de ouders en voor de toneelvoorstellingen van de kinderen. Voor de hiervoor genoemde activiteiten wordt een kostendekkende huur in rekening gebracht.

De Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel heeft onvoldoende middelen om een vaste beheerder aan te kunnen stellen. Echter, een kleine groep enthousiaste vrijwilligers neemt al jaren de volle verantwoordelijkheid op zich voor de gang van zaken tijdens feesten en condoleancebijeenkomsten en voor het kleine onderhoud en de schoonmaak van het gebouw. Daarnaast is de organisatie van de activiteiten van de clubs en verenigingen in handen van hun eigen vrijwilligers. Het bestuur prijst zich gelukkig dat zo velen op vrijwillige basis deze werkzaamheden uitvoeren. 

Sinds 2014 wordt door een vaste enthousiaste groep vrijwilligers de maandelijkse dorpsmaaltijd “Soep & Sandwich & Zo” georganiseerd tegen een zeer schappelijke prijs. Tot genoegen van het bestuur worden deze maaltijden, en de gezelligheid daar omheen, zeer gewaardeerd door de Nesser bevolking. Regelmatig werd de maximale capaciteit van 70 personen bereikt. Wel en wee worden uitgewisseld en gedeeld. Zoals al eerder gesteld, is het een zeer geslaagd project dat de saamhorigheid en het sociale contact in het dorp zeer ten goede komt. Datzelfde geldt ook voor de Nieuwjaarsborrel, die het bestuur jaarlijks in het dorpshuis aanbiedt aan de Nessers.

Dit jaar werd voor het eerst in het dorp geen Koningsdag gevierd. Om toch enigszins daarin te kunnen voorzien, werd het dorpshuis op 27 april, tussen 16 en 18 uur, opengesteld voor een Koningsdagborrel. Vele dorpsgenoten gaven aan dit initiatief van het bestuur gehoor. Tijdens het genot van o.a. de traditionele Oranjebitter, werd met elkaar besproken waar ze de dag elders hadden doorgebracht nu Koningsdag in ons dorp niet meer gevierd werd.

Tijdens het Nesser Dorpsfeest, rondom het 3e weekend van juni, werd door het bestuur en medewerkers een keuze uit warme internationale maaltijden geserveerd, voorbereid door een chef-kok. Deze vielen zeer in de smaak: alle 70 maaltijden werden volledig uitverkocht.,

Bestuur en medewerkers besteedden veel tijd aan het ontwikkelen en voorbereiden van plannen voor het vieren van het 50-jarig bestaan van Dorpshuis rondom 18 april in 2020.

Samenwerking werd daarbij gezocht - en gevonden - met belangrijke gebruikers van het dorpshuis: basisschool De Zwaluw en het Senioren Orkest Amstelland. Ook de Vrienden van de Urbanuskerk konden hierbij betrokken worden.