Welkom op de website van

jaarverslagen / AVG-verklaring

De Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel is eigenaar van het Dorpshuis De Nesse. Elk jaar wordt een officieel jaarverslag opgesteld van het voorafgaande jaar. Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit dat verslag. Het meest recente, complete jaarverslag kunt u hier links downloaden..

Activiteiten in 2018

Dorpshuis De Nesse vormt zonder meer de spil van de sociale activiteiten in Nes aan de Amstel en directe omgeving. Vrijwel alle lokale verenigingen maken zeer regelmatig gebruik van het dorpshuis voor hun activiteiten en vergaderingen (zie Tabel 1 voor een overzicht). Het gaat daarbij niet alleen om het spel, maar zeker ook om het sociale contact na afloop onder het genot van thee, koffie of een drankje aan de bar. Deze activiteiten worden door het bestuur ondersteund door het bieden van een lagere, zogenaamde sociale, huur, mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van de gemeente Amstelveen. Het dorpshuis is ook de plaats waar jubilea van dorpsbewoners worden gevierd en waar condoleancebijeenkomsten worden gehouden. Daarnaast is het voor Basisschool De Zwaluw een onmisbare locatie. Op enkele dagdelen van de week is de school vaste gast voor gymnastieklessen. Maar ook wordt door de school graag gebruik gemaakt van de grote zaal voor voorlichtingsbijeenkomsten voor de ouders en voor de toneelvoorstellingen van de kinderen. Voor de hiervoor genoemde activiteiten wordt een kostendekkende huur in rekening gebracht.

De Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel heeft onvoldoende middelen om een vaste beheerder aan te kunnen stellen. Echter, een kleine groep enthousiaste vrijwilligers neemt al jaren de volle verantwoordelijk op zich voor de gang van zaken tijdens feesten en condoleancebijeenkomsten en voor het kleine onderhoud en de schoonmaak van het gebouw. Daarnaast is de organisatie van de activiteiten van de clubs en verenigingen in handen van hun eigen vrijwilligers. Het bestuur prijst zich gelukkig dat zo velen op vrijwillige basis deze werkzaamheden uitvoeren.

Sinds 2014 wordt door een vaste enthousiaste groep vrijwilligers de maandelijkse dorpsmaaltijd “Soep & Sandwich & Zo” georganiseerd tegen een zeer schappelijke prijs. Tot genoegen van het bestuur worden deze maaltijden, en de gezelligheid daar omheen, zeer gewaardeerd door de Nesser bevolking. Regelmatig werd de maximale capaciteit van 70 personen bereikt. Wel en wee worden uitgewisseld en gedeeld. Zoals al eerder gesteld, is het een zeer geslaagd project dat de saamhorigheid en het sociale contact in het dorp zeer ten goede komt. Datzelfde geldt ook voor de Nieuwjaarsborrel, die het bestuur jaarlijks in het Dorpshuis aanbiedt aan de Nessers.

 Tijdens alle activiteiten is de boekenruilkast in de hal, de “minibieb”, toegankelijk.

Zoals bekend is het Dorpshuis de vaste vergaderplaats van de Dorpsraad van Nes aan de Amstel. De openbare vergaderingen vinden eens per maand op dinsdagavond plaats in de vergaderzaal. De publieke tribune in deze zaal is doorgaans goed gevuld met belangstellenden.  De vergaderzaal is ook beschikbaar voor verhuur aan externe partijen voor vergaderingen. Enkele Amstelveense politieke partijen hebben hier intussen een fractievergadering gehouden. Ook het College van Burgemeester & Wethouders van Amstelveen heeft hier (op 31 oktober 2017) vergaderd.

De grote, multifunctionele zaal wordt voor allerlei doeleinden gebruikt. Naast voor sporten en gymnastiek, ook voor feesten en partijen, voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente Amstelveen, condoleance bijeenkomsten, de activiteiten van basisschool De Zwaluw en als repetitieruimte voor het Senioren Orkest Amstelland.

Naast het “binnen gebeuren” heeft Dorpshuis De Nesse ook een spilfunctie tijdens de belangrijke, jaarlijks terugkerende buitenactiviteiten in het dorp. Op Koningsdag was er een gezellige Koningsdagborrel waar een grote groep Nessers het jaarlijkse feest vierde met hapjes en drankjes, o.a. met de bekende Oranjebitter. Ook de barbecue van het Dorpshuis tijdens het Dorpsfeest in juni werd volledig uitverkocht.  Andere vaste evenementen waarbij het Dorpshuis een rol speelt zijn de wielercross in januari, de Polderfietstocht op Hemelvaartsdag, het buitenvolleybaltoernooi en de daaraan gekoppelde dorpsmaaltijd van volleybalclub VC De Nes in juni en ook De Nesser wielerronde in juni, waar het Dorpshuis weer het trefpunt was voor de Nesser supporters.