jaarverslagen / AVG-verklaring

De Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel is eigenaar van het Dorpshuis De Nesse. Elk jaar wordt een officieel jaarverslag opgesteld van het voorafgaande jaar. Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit dat verslag. Het meest recente, complete jaarverslag kunt u hier links downloaden..


Activiteiten in 2020

Dorpshuis De Nesse is t.g.v. van de corona-beperkende maatregelen alleen gedurende de eerste 2 maanden van 2020 vrij toegankelijk geweest voor alle activiteiten. Al begin maart heeft het bestuur voor het dorpshuis toegangsregels moeten instellen voor deelnemers aan de verschillende activiteiten. De later van regeringswege opgelegde horecasluiting had grote gevolgen voor alle activiteiten. Het zal duidelijk zijn dat dit een flinke impact had op het sociale leven in Nes aan de Amstel en directe omgeving. Reikhalzend werd door velen uitgekeken naar herstel van de normale omstandigheden, maar zoals bekend was dat op 31 december nog steeds niet aan de orde. 

De horecasluiting leidde tot verbod van de “nazit aan de bar” na sporten in de grote zaal en van bridgen en biljarten in de barzaal. Ook de maandelijkse dorpsmaaltijd “Soep & Sandwich & Zo” en de bijeenkomsten van de Nesser Damesvereniging konden niet meer plaatsvinden. Verhuur van het dorpshuis voor feesten en partijen was niet meer mogelijk. Condoleances konden wel plaatsvinden, onder toepassing van de strikte landelijk opgelegde regels. De in 2019 ingestelde Koningsdagborrel op 27 april en het Nesser Dorpsfeest gingen dit jaar ook niet door. 

De maandelijkse Dorpsraadvergaderingen werden verplaatst van de te kleine vergaderzaal naar de grote zaal om op en verantwoorde wijze toehoorders toe te kunnen laten. De Dorpsraad heeft daar slechts enkele malen gebruik van kunnen maken t.g.v. de uiteindelijke volledige sluiting van het dorpshuis. 

In februari was het huisvrouwenkoor “De Dekselse Meiden” verwelkomd als nieuwe vaste gebruiker van het dorpshuis. Echter, onder de steeds striktere coronamaatregelen voor koren, hebben zij in 2020 slechts twee keer gebruik kunnen maken van de grote zaal voor hun repetities. Hetzelfde gold voor sportactiviteiten voor bewoners van “Ons Tweede Huis”, die in januari op dinsdagmiddagen waren gestart. Begin 2020 is de cursus van Taji van Geel gestopt ten gevolge van een ernstige ziekte van de docente. 

Het bestuur was zeer teleurgesteld toen begin april, vanwege corona, besloten moest worden, dat de viering van het 50-jarig bestaan van het dorpshuis - gepland rondom 18 april in 2020 - uitgesteld moest worden tot (voorlopig) het najaar. In het najaar bleek echter, dat van viering van het jubileum nog steeds geen sprake kon zijn. Een besluit over wanneer dan wel werd doorgeschoven naar 2021. In besprekingen met wethouder Raat werd toegezegd, dat de gemeente Amstelveen tijdens de viering een beeldje zou aanbieden aan het dorpshuis: “Koffiedrinker” van beeldhouwer Titus Leeser. De feestelijke plaatsing daarvan is in overleg verschoven naar 2021. 

Het feestprogramma was opgesteld in samenwerking met belangrijke gebruikers van het dorpshuis: basisschool De Zwaluw en het Senioren Orkest Amstelland en ook met de Vrienden van de Urbanuskerk. Net op tijd was een nieuwe feestelijke aankleding van de grote zaal gereed gekomen: een baldakijn en een groot gordijn voor de achterwand (ter afdekking van gymtoestellen) (zie foto). Deze aankleding was niet alleen voor het jubileum bedoeld. Verwacht wordt, dat we in de toekomst de zaal hiermee nog beter aan kunnen bieden voor feestelijkheden en condoleances. 

Zoals bekend vormt dorpshuis De Nesse (onder normale omstandigheden) zonder meer de spil van de sociale activiteiten in Nes aan de Amstel en directe omgeving. Vrijwel alle lokale verenigingen maken zeer regelmatig gebruik van het dorpshuis voor hun activiteiten en vergaderingen (zie Tabel 1 voor een overzicht). Het gaat daarbij niet alleen om het spel, maar zeker ook om het sociale contact na afloop onder het genot van thee, koffie of een drankje aan de bar. Deze activiteiten worden door het bestuur ondersteund door het bieden van een lagere, zogenaamde sociale, huur, mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van de gemeente Amstelveen. 

Het dorpshuis is ook de plaats waar jubilea van dorpsbewoners worden gevierd en waar condoleancebijeenkomsten worden gehouden. Daarnaast is het voor Basisschool De Zwaluw een onmisbare locatie. Op enkele dagdelen van de week is de school vaste gast voor gymnastieklessen. Maar ook wordt door de school graag gebruik gemaakt van de grote zaal voor voorlichtingsbijeenkomsten voor de ouders en voor de toneelvoor-stellingen van de kinderen. Voor de hiervoor genoemde activiteiten wordt een kostendekkende huur in rekening gebracht. 

De Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel heeft onvoldoende middelen om een vaste beheerder aan te kunnen stellen. Echter, een kleine groep enthousiaste vrijwilligers neemt al jaren de volle verantwoordelijkheid op zich voor de gang van zaken tijdens feesten en condoleancebijeenkomsten en voor het kleine onderhoud en de schoonmaak van het gebouw. Daarnaast is de organisatie van de activiteiten van de clubs en verenigingen in handen van hun eigen vrijwilligers. Het bestuur prijst zich gelukkig dat zo velen op vrijwillige basis deze werkzaamheden uitvoeren.