Welkom op de website van

jaarverslagen

De Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel is eigenaar van het Dorpshuis De Nesse. Elk jaar wordt een officieel jaarverslag opgesteld van het voorafgaande jaar. Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit dat verslag. Het meest recente, complete jaarverslag kunt u hier links downloaden..

Activiteiten in 2017

Dorpshuis De Nesse vormt zonder meer de spil van de sociale activiteiten in Nes aan de Amstel en directe omgeving. Vrijwel alle lokale verenigingen maken gebruik van het Dorpshuis voor hun activiteiten en vergaderingen. Het gaat daarbij niet alleen om het spel, maar zeker ook om het sociale contact na afloop onder het genot van thee, koffie of een drankje aan de bar.  Het Dorpshuis is ook de plaats waar jubilea van dorpsbewoners worden gevierd en waar condoleance bijeenkomsten worden gehouden. Daarnaast ishetvoor Basisschool De Zwaluw een onmisbare locatie.  Op enkele dagdelen van de week  is de school vaste gast voor gymnastieklessen. Maar ook wordt door de school graag gebruik gemaakt van de grote zaal voor voorlichting bijeenkom­sten voor de ouders en voor de toneelvoorstellingen van de kinderen.

De Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel heeft onvoldoende middelen om een vaste beheerder aan te kunnen stellen. Echter, een kleine groep enthousiaste vrijwilligers neemt al jaren de volle verantwoordelijk op zich voor de gang van zaken tijdens feestenen condoleance bijeenkomstenen voorhet onderhoud en de schoonmaak van het gebouw. Daarnaast is de organisatie van de activiteiten van de clubsen verenigingen in handen van hun eigen vrijwilligers. Het bestuur prijst zich gelukkig dat zo velen op vrijwillige basis deze werkzaamheden uitvoeren. Het kan echter niet ontkend worden, dat een vast aangestelde beheerder (al was het maar in deeltijd),zoals aanwezig bij soortgelijke instellingen (wijkcentra) en betaald door de gemeente Amstelveen, volgens het bestuur ook bij onsde norm zou moeten zijn.

In de tabel aan het einde van dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de wekelijkse activiteiten in Dorpshuis De Nesse gedurende 2017.  Nieuw  was dit jaar de yogales voor kinderen op enkele dinsdagmiddagen.  Tijdens alle activiteiten is de boekenruilkast in de hal, de “minibieb”, toegankelijk.

De maandelijkse dorpsmaaltijd “Soep & Sandwich & Zo” (3evrijdag van de maand, onder auspiciën van het bestuur) voldoet duidelijk in een grote behoefte. Al meer dan 90 bewoners uit de Nesser bevolking hebben daaraan meerdere malen deelgenomen. Wel en wee wordt uitgewisseld en gedeeld. Zoals al eerder gesteld: het is een zeer geslaagd project dat de saamhorigheid in het dorp zeer ten goede komt. Datzelfde geldt ook voor de Nieuwjaarsborrel, die het bestuur jaarlijks in het Dorpshuis aanbiedt aan de Nessers. De aanwezigheid daarbij van een vertegenwoordiging van het College van Burgemeester & Wethouders van Amstelveen werd door het bestuur zeer op prijs gesteld.

Zoals bekend is het Dorpshuis de vaste vergaderplaats van de Dorpsraad van Nes aan de Amstel. De openbare vergaderingen vinden eens per maand op dinsdagavond plaats in de vergaderzaal. De publieke tribune in deze zaal is doorgaans goed gevuld met belangstellenden.  De vergaderzaal is ook beschikbaar voor verhuur aan externe partijen voor vergaderingen. Enkele Amstelveense politieke partijen hebben hier intussen een fractievergadering gehouden. Ook het College van Burgemeester & Wethouders van Amstelveen heeft hier (op 31 oktober 2017) vergaderd.

De grote, multifunctionele zaal wordt voor allerlei doeleinden gebruikt. Naast voor sporten en gymnastiek, ook voor feesten en partijen, voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente Amstelveen, condoleance bijeenkomsten, de activiteiten van basisschool De Zwaluw en als repetitieruimte voor het Senioren Orkest Amstelland.

Naast het “binnen gebeuren” heeft Dorpshuis De Nesse ook een spilfunctie tijdens de belangrijke, jaarlijks terugkerende buitenactiviteiten in het dorp. Op Koningsdag vondende koffie met Oranjebitter en o.a. de “broodjes bal” veel aftrek. Ook de barbecue van het Dorpshuis tijdens het Dorpsfeest werd volledig uitverkocht.  Andere vaste evenementen waarbij het Dorpshuis een rol speelt zijn de wielercrossin januari, de Polderfietsdag op Hemelvaartsdag, het buitenvolleybaltoernooi en de daaraan gekoppelde dorpsmaaltijd van volleybalclubVC De Nes in juni en ook De Nesser wielerronde in juni, waar het Dorpshuis weer het trefpunt was voor de Nesser supporters.

Het bestuur van de stichting heeft in het najaar de platte daken van het Dorpshuis aangeboden aan de Coöperatie Zon op Nes aan de Amstel (i.o.) voor het plaatsen van zonnepanelen. Naar alle waarschijnlijkheid zal in het voorjaar 2018 de coöperatie worden opgericht en zal tot plaatsing van ruim 130 zonnepanelen worden overgegaan.  Ter ondersteuning van dit Nesser initiatief en om Nes aan de Amstel (en daarmee de gemeente Amstelveen) te ‘verduurzamen’, vraagt onze stichting geen huur voor het gebruik van de daken.