Welkom op de website van

jaarverslagen

De Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel is eigenaar van het Dorpshuis De Nesse. Elk jaar wordt in maart een officieel jaarverslag opgesteld van het voorafgaande jaar. Hier onder vindt u de belangrijkste punten uit dat verslag. Het meest recente, complete jaarverslag kunt u hier links downloaden..

Aktiviteiten in 2016

Dorpshuis De Nesse vormt zonder meer de spil van de sociale activiteiten in Nes aan de Amstel en directe omgeving. Vrijwel alle lokale verenigingen maken gebruik van het Dorpshuis voor hun activiteiten en vergaderingen. Het gaat daarbij niet alleen om het spel, maar zeker ook om het sociale contact na afloop onder het genot van thee, koffie of een drankje aan de bar. Het Dorpshuis is ook de plaats waar jubilea van dorpsbewoners worden gevierd en waar condoleance bijeenkomsten worden gehouden. Daarnaast is het voor Basisschool De Zwaluw een onmisbare locatie. Op enkele dagdelen van de week is de school vaste gast voor gymnastieklessen. Maar ook wordt door de school graag gebruik gemaakt van de grote zaal voor voorlichting bijeenkom­sten voor de ouders en voor de toneelvoorstellingen van de kinderen.

De Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel heeft onvoldoende middelen om een vaste beheerder aan te kunnen stellen. Echter, een kleine groep enthousiaste vrijwilligers neemt al jaren de volle verantwoordelijk op zich voor de gang van zaken tijdens feesten en condoleance bijeenkomsten en voor het onderhoud en de schoonmaak van het gebouw. Daarnaast is de organisatie van de activiteiten van de clubs en verenigingen in handen van hun eigen vrijwilligers. Het bestuur prijst zich gelukkig dat zo velen op vrijwillige basis deze werkzaamheden uitvoeren. Het kan echter niet ontkend worden, dat een vast aangestelde beheerder (al was het maar in deeltijd), zoals aanwezig bij soortgelijke instellingen (wijkcentra) en betaald door de gemeente Amstelveen, volgens het bestuur ook bij ons de norm zou moeten zijn.

In de tabel aan het einde van dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de wekelijkse activiteiten in het Dorpshuis De Nesse gedurende 2016. Er zijn 2 wijzigingen t.o.v. 2015. Op dinsdagavond is een tweede Yogales gestart vanwege de grote belangstelling; de Italiaanse les is daarentegen gestopt vanwege te weinig cursisten. De in 2015 geïnstalleerde “minibieb” bleek ook dit jaar in een duidelijke behoefte te voorzien.

De maandelijkse dorpsmaaltijd “Soep & Sandwich & Zo” (3e vrijdag van de maand, onder auspiciën van het bestuur) is al weer zijn derde jaar ingegaan. De bezoekers daarvan vormen een dwarsdoorsnede van de Nesser bevolking. Wel en wee wordt uitgewisseld en gedeeld. Zoals al eerder gesteld: het is een zeer geslaagd project dat de saamhorigheid in het dorp zeer ten goede komt. Datzelfde geldt ook voor de Nieuwjaarsborrel, die het bestuur jaarlijks in het Dorpshuis aanbiedt aan de Nessers. De aanwezigheid daarbij van een vertegenwoordiging van het College van Burgemeester & Wethouders van Amstelveen werd door het bestuur zeer op prijs gesteld.

Zoals bekend is het Dorpshuis de vaste vergaderplaats van de Dorpsraad van Nes aan de Amstel. De openbare vergaderingen vinden eens per maand op dinsdagavond plaats in de vergaderzaal. De publieke tribune in deze zaal puilt regelmatig uit met belangstellenden. De vergaderzaal is ook beschikbaar gesteld voor verhuur aan externe partijen voor vergaderingen. Verschillende politieke partijen hebben daarvoor belangstelling getoond voor hun fractievergaderingen.

De grote, multifunctionele zaal wordt voor allerlei doeleinden gebruikt. Naast voor sporten en gymnastiek, ook voor feesten en partijen, voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente Amstelveen, condoleance bijeenkomsten, de activiteiten van basisschool De Zwaluw en als repetitieruimte voor het Senioren Orkest Amstelland.

           Naast het “binnengebeuren” heeft Dorpshuis De Nesse ook een spilfunctie tijdens de belangrijke jaarlijks terugkerende buitenactiviteiten in het dorp. Op Koningsdag vonden de koffie met Oranjebitter en o.a. de “broodjes bal” veel aftrek. Ook de barbecue van het Dorpshuis tijdens het Dorpsfeest werd volledig uitverkocht. Andere vaste evenementen waarbij het Dorpshuis een rol speelt zijn de wielercross in januari, de Polderfietsdag op Hemelvaartsdag, het buitenvolleybaltoernooi en de daaraan gekoppelde dorpsmaaltijd van volleybalclub VC De Nes in juni en ook De Nesser wielerronde in juni, waar het Dorpshuis weer het trefpunt was voor de Nesser supporters.